NOTA DE PREMSA

ENTITATS CRISTIANES DENUNCIEN NOVAMENT
LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
PELS CONTINGUTS DE LA COPE


Cristianisme al Segle XXI, Centre Francesc Eiximenis i la Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat, entitats cristianes de Catalunya, hem decidit emprendre una nova acció legal i presentar un recurs davant del Tribunal de la Rota romana per la negativa d’aquest tribunal eclesiàstic d’admetre a tràmit la queixa/denúncia formulada contra la Conferència Episcopal Espanyola, en tant que accionista majoritària de la COPE.

El motiu d’aquesta nova acció legal, promoguda per les entitats cristianes que avui fem aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació, és el mateix que va moure’ns, el juliol de 2006, a actuar contra la Conferencia Episcopal Española, al considerar-la co-responsable dels continguts ofensius i difamatoris que reiteradament s’emeten en el programa de Jiménez Losantos, i de Cesar Vidal. Creiem que aquests continguts estan absolutament en contradicció amb l’ideari cristià que aquesta emissora hauria de defensar i que proclama en els seus Estatuts fundacionals i que així consten en la seva web.

Argumenta el Tribunal de la Rota Romana, en la seva denegació, que no estem legitimats, en no ser directament perjudicats; que la Conferencia Episcopal Española no és l’única accionista de l’Emissora COPE; que la demanda no era clara ni concreta i que havent al•legat en la nostra denúncia uns articles del Dret Canònic que feien referència als delictes, l’única institució que pot instar l’exercici de les accions penals és el “promotor de justícia” (una mena de Fiscal).

En el recurs que hem presentat, en rebre la denegació a tràmit de la primera denúncia/queixa, citem uns fets que han succeït posteriorment i que considerem importants. D’una banda,
• Les queixes de l’Ambaixador d’Espanya davant la Santa Seu.
• Les manifestacions de Monsenyor Enric Planas, Observador permanent de la Santa Seu davant del Consell de Cultura i Comunicació d’Europa, l’abril del 2007, on manifestava que considerava “suicidas, intolerables y sin sentido, algunos de los planteamientos informativos que realiza el Sr. Jiménez Losantos....y que era necesaria la adopción de medidas”. Mn. Planas hauria parlamentat amb alguns Bisbes de la Conferencia Episcopal Española però la resposta era que es podia posar en perill la subsistència de famílies davant de la pèrdua d’audiència.
• L’expulsió de la cadena COPE de la AIMC (Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación) per la manipulació de dades en relació a l’audiència.
• La condemna del Sr.Jiménez Losantos per l’Audiència de Barcelona en un litigi pel dret a l’honor interposat per Esquerra Republicana de Catalunya.
• Diverses declaracions tant civils (periodista holandès) com veus discordants dins de la mateixa Església (a destacar l’acord de la reunió 104 dels Abats i Provincials de les Ordes religioses de Catalunya de dirigir-se al Nunci del Vaticà per la constant incitació a l’odi de les seves emissions radiofòniques (informatius, tertúlies i reportatges).


De l’altra, pel que fa referència als motius de la Rota per desestimar la queixa en el seu dia presentada, es posava de manifest la condició de fidels i de catalans de les entitats demandants, acompanyant més d’un miler d’adhesions a la queixa. També recordàvem que, a la queixa, es destacava que -en relació a Catalunya- en la COPE es deia :“la lengua cumple en los nacionalismos el mismo papel que el ISLAM en el régimen de los ayatolá. ...Este modelo dictatorial y corrupto es el que nos quieren imponer en toda España...”

S’argumentava igualment, que malgrat que la Conferencia Episcopal Española no és la titular única de la COPE, sí que té la majoria, i en qualsevol cas allò que és important és si els programes de la COPE son contraris al mateix ideari de l’emissora i si promouen la concòrdia o no. Per la qual cosa, d’aquests actes perjudicials n’és responsable moral, la Conferencia Episcopal Española.

I finalment, i en quan a la necessitat de que el Promotor de justícia (el fiscal) formuli una acció, està clar que si el Tribunal de la ROTA considera que existeix una infracció punible, hauria d’actuar d’ofici, demanant, àdhuc al Promotor que actuï.

Per tot això, les entitats cristianes catalanes, Cristianisme al Segle XXI, Centre Francesc Eiximenis i la Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat, convocants d’aquesta roda de premsa, ens manifestem resoltes a seguir en el procès de denúncia emprès davant l’alt Tribunal romà, per tal dugui a terme la seva funció en tant que màxima autoritat judicial eclesiàstica de l’Esglèsia catòlica, en la causa que instem contra la Conferencia Episcopal Española pels continguts ofensius i difamatoris que s’emeten i que són manifestament contraris a l’ideari cristià que la cadena episcopal ha de respectar i defensar sempre en els seus programes i emissions.


Barcelona 18 d’octubre de 2007